Blog

Udbud: Miljøministeriet x Publico

Miljøministeriet har valgt Publico til at varetage udarbejdelsen af en større analyserapport vedrørende partikelfiltre til brændeovne – en opgave vi er stolte over at være blevet tildelt. 

I sommeren 2023 vandt Publico et udbud fra Miljøministeriet. Opgaven lyder på at analysere markedspotentialet for primært partikelfiltre til brændeovne, der fortsat spiller en væsentlig rolle for luftforureningen i Danmark.

Baggrunden for opgaven

Generelt har luftkvaliteten i Danmark forbedret sig over de seneste årtier, men brændeovne er den største danske kilde til partikeludledning. I den forbindelse har partikelfiltre vist sig effektive til at begrænse udledningen af partikler. Derfor kan installation af filtre være et alternativ til at udskifte eller helt nedlægge brændeovne. Det kræver dog, at filtrenes effekt er dokumenteret over tid, og at filtrene bliver udbredt i tilstrækkelig grad.

Analysen skal bl.a. afdække, om partikelfiltrene kan blive udbredt ad frivillighedens vej, samt hvordan borgerkampagner og/eller økonomiske incitamenter kan accelerere udbredelsen af filtre og andre partikelreducerende teknologier.

Det har vi lagt vægt på i løsningen

Projektet har flere målgrupper og inkluderer foruden borgere med brændeovne også kommunale miljømedarbejdere, kommunalpolitikere og fagpersoner på området. En del af arbejdet består derfor i at afholde workshops og interviews med relevante aktører, bl.a. faginteressenter og kommuner, samt indsamle data via en større spørgeskemaanalyse.

Den samlede analyse skal munde ud i en rapport med illustrationer, tabeller, grafer, analysesammenfatninger mv. Vi præsenterer resultaterne på en workshop med Miljøministeriet og andre parter, hvor vi sammen vil drøfte projektets resultater.

Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med projektet og glæder os til at kunne præsentere leverancerne for ministeriet senere på året. 


Psst… Vi har ad flere omgange løst kampagne- og analyseopgaver for Miljøstyrelsen/Miljøministeriet. Blandt andet
kampagner om mulighederne for at skrotte gamle brændeovne med tilskud – og et dialogprojekt med kommunerne om deres erfaringer med regulering af brændeovne og håndtering af klager over brændeovnsrøg.