Blog

Publico efterlever "Retningslinjer for god rådgiveradfærd"

Publico har i 2021 meldt sig ind i DI og i branchefællesskabet DI Rådgiverne. I den forbindelse forpligter vi os til at agere i overensstemmelse med fire principper for god rådgiveradfærd.

Når man har behov for at tale om etiske retningslinjer, handler det nogle gange om, at man hidtil ikke har levet op til sådanne. Det er imidlertid ikke anledningen til, at jeg her italesætter Publicos forpligtelse på DI Rådgivernes "Retningslinjer for god rådgiveradfærd.

Anledningen er, at Publico i 2021 har skiftet branchefællesskab fra Dansk Erhverv & Kreakom til DI & DI Rådgiverne, der rummer 650 rådgivervirksomheder på tværs af ingeniører, arkitekter, advokater, revisorer, managementkonsulenter og kommunikationsbureauer som Publico. Baggrunden for vores skifte af brancheforening er, at vi efterhånden er blevet et mellemstort bureau, og at vi derfor føler, at vi hører til i et fællesskab blandt Danmarks største rådgivnings- og industrivirksomheder. Vi vurderer, at vores interesser varetages bedst her.

I Publico er det især spørgsmål om interesse-konflikt (vi arbejder ikke for konfliktende interesser uden gensidigt samtykke), spørgsmål om diskretion (vi underskriver mange NDA'er) samt spørgsmål om, hvem vi repræsenterer, der kommer op i vores dialog med kunder og andre interessenter. 

DI Rådgiverne vedtog i november 2021 et nyt sæt af retningslinjer for god rådgiveradfærd. Disse retningslinjer har vi selvfølgelig forpligtet os på. Essensen af retningslinjerne er fire principper for god rådgiveradfærd:

 1. I alle henseender agere professionelt og med ordentlighed, værdighed og integritet
 2. Kun påtage sig arbejde, som det respektive medlem har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt
 3. Arbejde loyalt for kundernes legitime interesser, sikre uvildighed i opgaveløsningen og fairness i forhold til øvrige interessenter
 4. Udvise diskretion med hensyn til kundens forhold og sikre fortrolighed på de konkrete sager

Hvis man som medlem af DI Rådgiverne ikke lever op til et eller flere af principperne, kan man ekskluderes af branchefællesskabet. 

Læs debatindlæg om, hvorfor DI Rådgiverne har lavet nye retningslinjer

Håndhævelse af retningslinjer for god rådgiveradfærd

Rådgivervirksomheder er videnbaserede og har en række forhold til fælles om marked, leverancemodeller, ejerstruktur, ressourcer, medarbejdere mm.

Derimod er deres fagligheder forskellige, hvorfor vurderingen af den enkelte virksomheds efterlevelse af principperne i vedtægterne skal ses i den faglige og branchemæssige kontekst, som virksomheden konkret har ageret i.'

Stockholm Charteret*

For Publico og andre kommunikationsbureauer kan det være relevant (også) at orienter sig i forhold til og forpligte sig på mere kommunikationsfaglige kodeks som fx Stockholm Charteret. Heri er der følgende 8 principper (i min oversættelse), som Publico ligeledes efterlever:

 1. Objective counsel and advocacy: PR- og kommunikationsbureauer må ikke have interesser, der konflikter med deres rolle som rådgivere. De skal samarbejde med deres kunder ud fra en objektiv tilgang med henblik på at hjælpe kunderne med at opnå den optimale kommunikationsstrategi og adfærd. 

 2. Society: Et åbent samfund, ytringsfrihed og pressefrihed udgør fundamentet under professionelt kommunikationsarbejde. Konsulentvirksomheder opererer inden for rammerne af dette åbne samfund, de efterleverer samfundets regler og samarbejder med kunder, som har samme udgangspunkt.

 3. Confidentiality: Tillid er kernen i relation mellem en kunde og en kommunikationsrådgiver. Information, som er delt i tillid af en kunde, bør ikke offentliggøres af kommunikationsrådgiveren eller deles med tredjepart uden kundens samtykke.  

 4. Integrity of information: Kommunikationsbureauer bør ikke bevidst vildlede offentligheden eller interessenter om fakta eller om, hvilke interesser de repræsenterer. Kommunikationsbureauer bør derimod stræbe efter at være så præcise og tydelige om fakta og interesser som muligt.

 5. Delivering promises: Kommunikationsbureauer bør afstemme forventninger med kunderne om resultater af kommunikationsindsatser. De bør opstille klare mål og arbejde for at realisere disse mål. Bureauer bør ikke give garantier, som ikke kan garanteres, eller som kompromitterer integriteten i kommunikationsindsatsen.

 6. Konflikter: Kommunikationsbureauer må repræsentere konfliktende interesser. Arbejde for en konfliktende interesse må dog ikke igangsættes, uden at den eksisterende kunde bliver spurgt og har givet samtykke. NB: I praksis indhenter vi hos Publico samtykke fra begge kunder, før vi evt. arbejder for konfliktende interesser. Det sker i øvrigt kun i sjældne tilfælde, hvor samarbejdet ikke har en strategisk karakter.

 7. Representation: Kommunikationsbureauer må afvise eller acceptere opgaver baseret på bureauledelsen personlige holdninger eller organisationens fokus.

 8. Governance and Business Practices: PR- og kommunikationsbureauer er forpligtet på etisk adfærd og implementering af god forretningsskik i arbejdet med alle interessenter.

Publico er ikke medlem af nogen international brancheforening af PR- og kommunikationsbureauer og er derfor ikke formelt forpligtet på Stockholm Charteret. Det skal imidlertid ikke forhindre os i at efterleve det til punkt og prikke - i lighed med DI Rådgivernes retningslinjer for god rådgiveradfærd

Jeg vil gerne opfordre alle, der samarbejder eller kommer i berøring med Publico, og som måtte opleve, at vi ikke efterlever nogle af ovenstående adfærds-guidelines fra DI eller Stockholm Charteret, til at gøre anskrig. Det kan man fx gøre ved at skrive til mig