Blog

Bogstavkaos! Hvad betyder alle de bæredygtige forkortelser?

Når du skal kommunikere om bæredygtighed, CSR og ansvarlighed, opdager du hurtigt, at det vrimler med forkortelser og indforståede begreber. Her får du en oversigt, så du kan finde vej i bogstavsjunglen. 

CSR 

Corporate Social Responsibility 

CSR er den brede betegnelse for virksomheders arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.   

Der er en øget tendens til at benytte CSR og ESG som synonymer, selv om ESG i højere grad er relateret til afrapportering af data.  
 

ESG 

Environment, Social, Governance 

Betegnelse for ikke-finansielle data - så som klima/miljø (E), sociale forhold (S) og selskabsledelse (G). 

ESG-data var oprindeligt tænkt som et værktøj til investorer og finansielle virksomheder, men anvendes i dag langt bredere og ESG bruges i stigende grad som synonym for CSR.  

 

CSRD 

Corporate Sustainability Reporting Directive 

EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering, der træder i kraft fra regnskabsåret 2024.  

Direktivet stiller øgede krav til rapportering af ESG-data for virksomheder af en vis størrelse. Disse virksomheder vil med stor sandsynlighed efterspørge mere ESG-data fra deres værdikæde.  

CSDDD 

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

EU-direktiv, der har til formål at stille krav til de største virksomheder for at undgå krænkelser af menneskerettigheder og miljøsvigt i deres værdikæder. 

ESRS 

European Sustainability Reporting Standards

Et omfattende sæt af standarder for indrapportering af ESG-data, både for virksomheden selv og for dens værdikæde.  

Det er ESRS, virksomheder skal bruge for at overholde CSRD. Her definerer CSRD, hvad der skal rapporteres om, og ESRS definerer, hvordan rapporteringen skal struktureres.  

GRI 

Global Reporting Initiative

International FN-standard for bæredygtig rapportering.  

GRI-standarden hjælper organisationer med at måle, overvåge og kommunikere deres bæredygtighedsindsatser og bidrager til gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedsrapportering. 

 

CO2e 

CO2-ekvivalenter

CO2-ekvivalenter er en måleenhed, der bruges til at sammenligne og kvantificere de forskellige drivhusgasser ud fra deres globale opvarmningseffekt.  

På den måde kan klimapåvirkningen fra andre drivhusgasser, såsom metan (CH4) og lattergas (N2O), omregnes til påvirkningen fra kuldioxid (CO2), der er den mest almindeligt kendte drivhusgas.  

Det gør det lettere for virksomheder at beskrive og vurdere deres samlede klimapåvirkning fra forskellige drivhusgasser og udvikle strategier til at reducere udledningen. 

 

LCA 

Life Cycle Assessment

På dansk kalder vi den livscyklusvurdering. Det er en metode til at evaluere de miljømæssige konsekvenser af et produkt eller en tjeneste gennem hele dets livscyklus.

Det inkluderer faserne: ressourceudvinding, produktion, brug og bortskaffelse. I vurderingen opgør man alle væsentlige materialestrømme og energistrømme og omsætter dem til en række miljøpåvirkninger, for eksempel klimaeffekt, forsuring, giftighed overfor mennesker og miljø, arealanvendelse og næringsstofbelastning.  

LCA hjælper virksomheder med at identificere væsentlige miljøpåvirkninger fra deres aktiviteter og muligheder for miljøforbedringer samt at træffe informerede beslutninger om produktudvikling, design og produktion. 

UNGC 

United Nations Global Compact 

Verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder, der ønsker at bidrage positivt til samfundet og opnå en mere bæredygtig fremtid.  

UN Global Compact er en frivillig samarbejdsplatform, der guider virksomheder til at indarbejde principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption i deres forretningspraksis og strategier.  

UNGP 

United Nations Guiding Principles 

FN's retningslinjer for virksomheders ansvar for at respektere menneskerettigheder.  

UNGP består af 31 principper, der fastlægger forpligtelserne for stater og virksomheder med hensyn til at beskytte og respektere menneskerettighederne.  

Retningslinjerne understreger behovet for due diligence-processer, klageadgangsmekanismer og samarbejde mellem forskellige interessenter for at fremme menneskerettighederne og bekæmpe overtrædelser. 

 

CoC 

Code of Conduct 

Et nedskrevet adfærdskodeks, der fastlægger de forventede normer og standarder for adfærd og etisk opførsel i en organisation eller virksomhed.  

Det fungerer som en vejledning for medarbejdere og andre interessenter, typisk leverandører, og forpligter til etisk og professionel opførsel samt overholdelse af love, regler og virksomhedens værdier.  

 

GHGP (eller GHG-Protocol) 

Green House Gas Protocol 

International standard for måling og rapportering af drivhusgasemissioner (GHG).  

Den er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) for at give organisationer et fælles sprog og rammeværk til at måle og rapportere deres klimapåvirkning. 

Protokollen omfatter tre niveauer (kaldet scopes), som virksomheden kan opgøre sit klimaaftryk på:  

  • Scope 1: direkte emissioner fra virksomhedens egne kilder  
  • Scope 2: indirekte emissioner fra købt energi  
  • Scope 3: andre indirekte emissioner, såsom transport og leverandørkæde.  

SBTi 

Science Based Targets initiative 

En international kampagne, der hjælper virksomheder med at fastsætte konkrete mål for reduktion af drivhusgasemissioner. Initiativet er et samarbejde mellem flere organisationer, herunder FN's Global Compact og World Resources Institute (WRI).  

SBTi tilbyder retningslinjer, værktøjer og validering af virksomheders mål for at sikre, at de er videnskabeligt baserede og i overensstemmelse med at begrænse den globale opvarmning. 

Ved at tilslutte sig SBTi kan virksomheder få en præcis ramme for, hvordan de kan bidrage til at opfylde Paris-aftalens målsætninger og reducere deres klimapåvirkning på en meningsfuld og målrettet måde.  

 

SDG 

Sustainable Development Goals 

Global handlingsplan vedtaget af FN i 2015.  

SDG’erne, der også er kendt som FN's verdensmål, består af 17 mål og 169 delmål, der sigter mod at tackle de største udfordringer verden står over for, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer, bæredygtig økonomisk vækst og bevarelse af naturressourcer.  

Målene fungerer som en vejledning for lande, virksomheder og civilsamfund til at arbejde sammen om at skabe en mere bæredygtig fremtid inden 2030. 

 

Webinaroptagelse: Lav CSR-rapport som de bedste

 Se vores webinar on-demand, og få inspiration til, hvordan du producerer en retvisende, læsevenlig og inspirerende CSR-rapport.